Kontrollansvarig i Stockholm

Behöver du en kontrollansvarig i Stockholm? Vi hjälper dig att hitta en kunnig person som kan ha det övergripande ansvaret för att kontroller genomförs. Då menar vi framförallt kontroller av att arbete och material som har med säkerhet att göra följer lagar och normer. I den här texten ska vi titta närmre på vad arbetet som kontrollansvarig i Stockholm kan innebära och på hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt person för ditt projekt..

Vad gör en kontrollansvarig?

Vi hjälper dig att hitta en kontrollansvarig för ditt projekt. En i Stockholm har en kontrollansvarig en viktig funktion att fylla på byggarbetsplatser i. I Sverige har vi en mycket detaljerad bygglagstiftning med en mängd paragrafer som måste efterföljas. Om brott mot bygglagen upptäckts kan det innebära stora kostnader för det företag som bär ansvaret, tillika för beställaren i vissa fall. Som kontrollansvarig ansvarar man för att tester och kontroller genomförs för att säkerställa att bygglagstiftningen efterföljts. Kontroller är också en säkerhetsfråga. På en byggarbetsplats genomförs ofta farliga arbetsmoment som bara får gå till på ett särskilt sätt.

En kontrollansvarig arbetar i regel direkt under byggherren men ska också vara självständig i relation till den som ansvarar för det som ska kontrolleras. Det är byggherrens ansvar att ta fram en plan för kontroller och den kontrollansvarige ser sedan till så att denna plan efterföljs och tillämpas. Den kontrollansvarige meddelar byggnadsnämnden om kontroller visar att en byggnad inte anses hålla måttet.

Vi kan hjälpa dig med bygglov!

När behöver man då en kontrollansvarig? Grundregeln är att det ska finnas en certifierad kontrollansvarig när ett projekt genomförs som krävt bygglov, rivningslov eller marklov. Vi ser gärna över dina behov. Det handlar alltså inte enbart om byggnadsarbeten. Många av de projekt man som privatperson kan tänkas vara intresserad av att genomföra på en befintlig fastighet anses dock vara så enkla att byggherren själv kan vara kontrollansvarig. Däremot kommer du inte ifrån kravet om bygglov såtillvida det inte är fråga om insats som knappat anses påverka byggnadens utseende eller funktion. Vi bistår gärna med såväl kontroll som hjälp när det gäller bygglov. Många drar sig ofta för att påbörja ett projekt just för att de inte vet hur de ska gå till väga vid bygglovsansökan. Oavsett om du behöver en kontrollansvarig i Stockholm eller om du behöver ge information om till exempel en renovering för att bli beviljad bygglov så kan vi hjälpa dig. När det gäller bygglovsansökningar och kontrollansvarig i Stockholm är vi den partner du kanske har behov av.

Hur lång tid det tar att bli beviljad bygglov beror mycket på kvalitén på ansökningshandlingarna och du sparar både tid och resurser på att göra det rätt redan från början. Det är inte alla bygglovsansökningar som går igenom och det gäller särskilt när lekmän tagit fram underlaget. Du kan få hjälp av oss på ett tidigt skede i processen eller när du redan vet precis vad du vill söka bygglov för. När du blivit beviljad bygglov och om det du vill göra är av sådan karaktär att kontroller måste genomföras av en certifierad fackman kan vi alltså sätta dig i förbindelse med en kontrollansvarig Stockholm och skapa riktigt goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

En Kontrollansvarig Stockholm säkrar bygget

Lång erfarenhet av byggprojekt

Byggnader har ofta längre förväntad livslängd än människor. Åtminstone om de uppförts på ett sätt som bygger på ansvarstänkande och lång erfarenhet. Idag har den kontrollansvarige en viktig funktion på de flesta arbetsplatser. Vederbörande säkerställer att byggnaden uppfyller alla de lagar och förordningar vi har i Sverige. Vid små projekt kan man som byggherre ofta agera kontrollansvarig men vid mer avancerade byggen och rivningar krävs en oberoende specialist.