Kontrollansvarig hjälper dig med bygglov

När ett hus ska byggas eller rivas, eller när ett markarbete ska utföras, ska det finns en så kallad kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en juridisk person som är ansvarig för att lagar och regler i bygglagstiftningen följs under arbetet. Kontrollansvarig brukar i branschspråk förkortas KA.

En kontrollansvarig måste vara fristående från samtlig entreprenad inom bygg- eller rivningsprojektet. Att den kontrollansvarige är fristående kontrolleras i Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning. En kontrollansvarig måste även ha kunskaper och erfarenheter i branschen samt ha kännedom kring vilka lager och regler som gäller för att vara en lämplig person för uppdraget.

Kontrollansvarig kan hjälpa till med bygglov

Den kontrollansvarige kan också hjälpa till att ordna med bygglovshandlingar till kommunen. Innan ett husbygge tar fart måste ett bygglov utfärdas som godkänner själva byggnaden. Kommunen behöver då få in en hel del handlingar som beskriver hur huset ska se ut. Bland annat behöver kommunen få in arkitektritningarna över huset. Kommunen behöver få in handlingar som beskriver exakt hur huset ska se ut vad gäller uppgifter såsom vinklar, höjd och storlek på huset samt hur det ska placeras på tomten. Även konstruktionsritningar över VVS, ventilation samt el-ritningar kräver kommunen att få se och godkänna för att sedan utfärda själva bygglovet. Kommuner kan däremot ha lite olika riktlinjer och regler vad gäller bygglov. För att läsa mer om bygglov generellt kan du klicka på länken bygglov, dock bör du vända dig till din kommun om du har specifika frågor kring bygglovet för ditt projekt.

Den kontrollansvariges uppgifter

För varje projekt finns en kontrollplan som ska följas. Kontrollplanen fastställs av Byggnadsnämnden innan bygget kan påbörjas. En kontrollansvarigs främsta uppgift är att se till att denna kontrollplan följs till punkt och pricka. Han eller hon ska också vara med på samtliga besiktningar och andra typer av kontroller som krävs under byggnadsprocessen. När huset står färdigt är det även den kontrollansvariges uppgift att lämna ett utlåtande till Byggnadsnämnden som ska ligga till grund för deras slutgiltiga beslut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *